پیام رئیس هیئت مدیره

 

بیش ازچهارده سال است که افتخارداریم درسازندگی میهن عزیزمان مشارکت داشته باشیم .باآنکه درراه پرفراز ونشیبی گام نهاده بودیم وسختیهای بسیاری راپشت سرگذاشتیم .اماحلاوت ساختن وداشتن دنیای بهترهمه سختی ها راآسان مینمود .
شرکت شایستگان صنعت نوین امروزه یک پیمانکار شناخته شده درداخل وخارج از کشوراست ودیگر مرزی برای سازندگی نمی شناسد نه تنها آبادی کشورمان ماموریت همیشگی مردان وزنان شاغل درشرکت شایستگان است که صدورخدمات مهندسی نیزماموریت همیشگی مردان وزنان شاغل درشرکت شایستگان است که صدورخدمات مهندسی نیزماموریت دیگری که شایستگان صنعت نوین پرچمدارآن است .صدور خدمات مهندسی از سال 82 تاکنون ادامه داشته است واکنون درتمام نقاط کشور این همت غرورانگیزرامیتوان درساخت پروژه های مهم وملی درحوزه برق ، تاسیسات وتجهیزات ونیز درمناطق صعب العبور وپر وپیچ وخم ازمرکز ایران تادورافتاده ترین نقاط کشور بی شک حاصل اعتماد کارفرمایان به این شرکت ونتیجه بهره مندی شایستگان از یک سازمان پویا ومنسجم است . افق شایستگان آآینده ای روشن وپرفروغ است زیرا مدیریت این شرکت اعتقاد راسخ به وجود ساختاری منسجم مبتنی براستانداردهای روزدنیا داشته ودارد واین ساختارهدفمند تلاش کارکنان سختکوش وکارگران مجرب بادانش روز درهم آمیخته تابتوان خدمات مناسبی ارائه نمود.

 
 

شماره ثبت: 14605

شناسه ملی:
10530269107

   
 

شیراز: بلوار معالی آباد
نبش گلدشت ساختمان قصر 2
تلفکس: 36341948-071
همراه: 09171173624
پست الکترونیک:
shayestegan1382@gmail.com
کدپستی: 7188638754