احداث فیدرخروجی شهرستان ایذه
 
احداث فیدردومداره چم آسیاب مسجدسلیمان
 
احداث شبکه فشارمتوسط حدفاصل پاسگاه بیاهی تا روستای آبکوهی وسایت آبکوهی از توابع شهرستان جاسک
 
تقویت شبکه فشارمتوسط درروستای سورگلم ازتوابع شهرستان جاسک