پروژه برقدار نمودن روستاهای کورش آباد
 
شبکه 20 کیلو ولت رفع بحران شهرستان جویم
 
برقدار نمودن روستاهای بدون برق استهبان و داراب
 
روشنایی مرکز آموزش پادگان امام رضاکازرون
 
نصب پایه و سیم کشی دو مداره در داراب
 
توسعه و احداث شبکه در محدوده ناحیه 4 شیراز
 
عملیات اجرای خط انتقال آب خرامه
 
عملیات اجرای خط انتقال آب آباده طشک
 
عملیات اجرای خط انتقال آب شهر بیضاو فراشبند
 
تعمیر و نگهداری تاسیسات شهر صدرا